Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Důležité právní informace

společnosti 3M USA a její dceřinné společnosti v České republice – 3M ČESKO, spol.s r.o. (dále jen společně "3M")

Obsah

Před používáním této internetové stránky si pečlivě přečtěte tyto podmínky. Váš vstup na internetovou stránku a její používání i používání jejích materiálů je podmíněno vaším souhlasem a úplným dodržováním těchto podmínek. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste internetovou stránku ihned opustit a ukončit jakékoliv další používání materiálů, které jste z internetové stránky získali.

 1. Autorské právo a používání obsahu. Autorská práva a další práva k materiálům na této internetové stránce jsou vlastnictvím společnosti 3M a/nebo jejích dceřinných společností po celém světě. Jste oprávněni si prohlížet, stahovat a reprodukovat materiály na této internetové stránce pouze pro vaši interní informaci za předpokladu, že 1) u nich uchováte veškerá upozornění obsažená v originálních materiálech, 2) budete obrázky používat pouze s okolním textem, který se k obrázkům vztahuje, a 3) použijete následující oznámení o autorském právu:
  © 3M. Veškerá práva vlastníků autorských práv a dalších práv jsou vyhrazena.
  Materiály na této internetové stránce nesmí být dále zveřejňovány ani obchodně využívány bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti 3M.
  Nesmíte dát žádnou část této internetové stránky k dispozici na jiné internetové stránce, ať již ve formě hypertextového odkazu na Internetu nebo jinak. Tato internetová stránka a její obsah nesmí být použity pro tvorbu jakékoliv databáze ani nesmí být uchovávány (zcela nebo zčásti) v databázích pro přístup váš nebo jakékoliv třetí osoby, ani pro distribuci jakékoliv databáze obsahující celou internetovou stránku nebo její obsah nebo její část

 2. Další podmínky. Další podmínky se budou vztahovat na obchodní transakce společnosti 3M nebo na reklamní akce společnosti 3M prováděné prostřednictvím této internetové stránky. Další podmínky se vztahují na služby v informační oblasti, chatovací aplikace a/nebo další informační a komunikační aplikace na této internetové stránce. Žádné ustanovení těchto právních informací nemá za cíl změnit nebo doplnit jakoukoliv dohodu, která byla uzavřena mezi vámi a společností 3M a je aktuálně platná.

  Ačkoliv jsou tyto podmínky určeny obecně pro veškerý obsah nacházející se pod doménou 3M.com, může tato internetová stránka obsahovat jiná prohlášení o vlastnictví a podmínky užívání, které je také nutné dodržovat tak, jak se vztahují na konkrétní části této internetové stránky. Určité části této internetové stránky jsou určeny pro uživatele v konkrétních zemích, které jsou označeny odkazy na konkrétní země v informacích obsažených v záhlaví internetové stránky (například „3M United States,“ „3M United Kingdom“ nebo „3M Australia“). Podmínky pro užívání internetových stránek pro konkrétní země se mohou lišit a lze je zobrazit z internetové stránky společnosti 3M pro konkrétní zemi. Společnost 3M může kdykoliv zrušit nebo změnit jakákoliv práva uvedená v těchto právních informacích tak, že provede jejich aktualizaci.

 3. Jiná práva k duševnímu vlastnictví. Upozorňujeme Vás, že jakýkoliv výrobek, proces nebo technologie uvedená v materiálech na této internetové stránce může být předmětem jiných práv k duševnímu vlastnictví vyhrazených společností 3M a není na ně tímto poskytována licence. 3M, logo 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard a Thinsulate a většina ostatních názvů výrobků na této internetové stránce jsou celosvětové ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti 3M. Ochranné známky jiných osob jsou označeny, kdykoliv je to možné, a společnost 3M uznává práva těchto osob.

 4. Odmítnutí odpovědnosti.
  INFORMACE OBSAŽENÉ NA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY VE ZVEŘEJNĚNÉ PODOBĚ, POUZE PRO ÚČELY VAŠICH INTERNÍCH INFORMACÍ, BEZ JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUK PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI INFORMACÍ ČI JINÝCH ZÁRUK, VČETNĚ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY JAKOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠOVÁNÍ NAŘÍZENÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST 3M ŽÁDNÉ OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SOUVISEJÍCÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Z UŽÍVÁNÍ TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO ZPŮSOBENÉ SPOLÉHÁNÍM SE NA INFORMACE ČI MATERIÁLY ZPŘÍSTUPNĚNÉ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE ČI JINÉ STRÁNCE S HYPERTEXTOVÝM ODKAZEM, VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŠLÉHO ZISKU,PŘERUŠENÍ OBCHODU NEBO ZTRÁTY DAT, I KDYŽ JE SPOLEČNOST 3M VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

  Materiál na tento internetové stránce může obsahovat technické nepřesnosti či tiskové chyby a informace budou měněny, aktualizovány a mazány bez předchozího upozornění. Společnost 3M může kdykoliv výrobky a/nebo programy popsané v tomto materiálu zlepšovat a/nebo měnit. Společnost 3M neposkytuje žádné záruky ohledně toho, že tato internetová stránka bude provozována bez přerušení či chyb nebo že vady budou napraveny. Společnost 3M neodpovídá za to, že tato internetová stránka je slučitelná s vaším počítačovým vybavením nebo že tato internetová stránka nebo její server je bez chyb či virů, červů a trojských koňů, a společnost 3M neodpovídá za žádné škody, které případně utrpíte v důsledku takových vad.

  Kromě toho společnost 3M nečiní žádná prohlášení či záruky o jakékoliv jiné internetové stránce, na kterou vstoupíte prostřednictvím této internetové stránky. Odkazy na takové internetové stránky zveřejněné společností 3M jsou poskytnuty pouze pro vaše pohodlí a nesmí být chápány tak, že společnost 3M takové internetové stránky nebo jejich obsah podporuje.

 5. Předávání údajů společnosti 3M. Pro obecné údaje viz naše prohlášení o zajištění důvěrnosti údajů. Společnost 3M od vás nehodlá prostřednictvím této internetové stránky získat důvěrné nebo chráněné údaje, pokud nemáte jinou písemnou dohodu se společností 3M týkající se sdílení takových údajů. Jakékoliv údaje, které společnost 3M získá prostřednictvím této internetové stránky, s výjimkou vašich osobních údajů , na které se vztahuje strategie zajištění důvěrnosti údajů společnosti 3M, budou považovány za NEDŮVĚRNÉ. PŘEDÁNÍM TAKOVÝCH NEDŮVĚRNÝCH ÚDAJů SPOLEČNOSTI 3M PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO JINAK POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ BEZ PÍSEMNÉ DOHODY SE SPOLEČNOSTÍ 3M O PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJů SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST 3M MŮŽE TAKOVÉ ÚDAJE POUŽÍT K JAKÉMUKOLIV ÚČELU, ANIŽ BY VŮČI VÁM MĚLA NĚJAKÝ ZÁVAZEK. Chcete-li dostávat informace o tom, jak předávat společnosti 3M různé nápady, klikněte na "Kontaktujte nás" a požádejte o výtisk příručky "O vašich nápadech."

 6. Soudní pravomoc a údaje o dceřinné společnosti. Používání a vstup na tuto internetovou stránku se řídí a budou vykládány v souladu s českým právem a společnost 3M a uživatel se podrobí soudní pravomoci soudů v České republice.

  Údaje o dceřinné společnosti
  3M ČESKO, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Česká republika, DIČCZ 41195698